Sprawdź 1 + 4 Biblioteki CSS-in-JS dla Reacta do użycia w 2020

Komponenty w React renderują UI na podstawie albo stanu wewnętrznego, albo przekazanych propsów:

const button = ({onClick, primary}) => {
 const [clicked, setClicked] = useState(false);

 const classes = classNames({
  'button': true,
  'button--active': clicked,
  'button--primary': primary,
 });

 return (
  <button
   onClick={() => {setClicked(!clicked); onClick();}}
   className={classes}
  >
   Click
  </button> 
  );
}

Choć widzimy i rozumiemy w jaki sposób dodawane są klasy, czy możemy być pewni jak komponent będzie wyglądał? Nie, ponieważ:

 1. Niekoniecznie wiemy gdzie zdefiniowane są klasy dla przycisku
 2. Jeżeli wiemy, niekoniecznie wiemy czy przypadkowo gdzieś ich nie nadpiszemy
 3. Jeżeli sprawdziliśmy i wiemy, że nie są nadpisane – ktoś kto używa tego komponentu poza naszym projektem może te klasy nadpisać i zmienić zachowanie komponentu nawet nie mając takiego zamiaru

Dodatkowo – jeżeli chcemy sprawdzić co konkretnie kryje się pod każdą klasą, musimy szukać w pliku stylów – poza komponentem. Musimy też o pliku stylów pamiętać podczas przenoszenia np do innego projektu, co ogranicza przenaszalność kodu.

Jeżeli chcielibyśmy uniknąć tego typu problemów możemy napisać style inline:

 const button = ({onClick, primary}) => {
 const [clicked, setClicked] = useState(false);

 return (
  <button
   onClick={() => {setClicked(!clicked); onClick();}}
   style={{
    //jakieś style bazowe
    backgroundColor: primary? 'blue': 'white',
    borderWidth: clicked? '2px' : '1px,
   }}
  >
   Click
  </button> 
  );
} 

Ale zabiera nam to na przykład pseudoselektory czy media query.

Jednym z możliwych rozwiązań jest CSS-in-JS.


Spis treści

 1. CSS in JS
 2. Styled-components
 3. Inne biblioteki CSS-in-JS
  1. Emotion
  2. JSS
  3. Styled-jsx
  4. Aphrodite
 4. Porównanie popularności bibliotek CSS-in-JS
 5. Podsumowanie

CSS in JS

CSS in JS to podejście czerpiące to co najlepsze z obu światów:

 1. Zapewnia pseudoselektory, media query i inne rzeczy ze zwykłego stylowania
 2. Pozwala nam zapomnieć o problemach z klasami CSS

CSS in JS to podejście a nie biblioteka – może zostać zaimplementowane w różny sposób. Główna idea jest taka, że piszemy style niejako „inline” w komponencie, biblioteka transformuje je do selektorów CSS – na przykład do klas.
Dzięki temu że kod HTML (JSX), JS i CSS są zawarte w jednym pliku komponenty są łatwo przenaszalne. Ponieważ style są wpisane w komponent widzimy bezpośrednio jak zmiany w stanie/propsach wpłyną na komponent – nie musimy nigdzie szukać jaki kolor przycisku ustawia np klasa button--primary.
Jeśli komuś pojęcie CSS in JS jest znajome, pierwszym skojarzeniem jest zapewne biblioteka styled-components.


Styled-components

Styled components zostało przeze mnie opisane w poprzednim wpisie:

Styled-components nie jest jednak jedyną opcją.


Inne biblioteki CSS-in-JS

 1. Emotion
 2. JSS
 3. Styled-jsx
 4. Aphrodite

Emotion

Emotion to biblioteka CSS-in-JS niepowiązana bezpośrednio z Reactem. Wystarczy zainstalować główną paczkę:

npm i emotion

I można używać Emotion bez konieczności grzebania w konfiguracji – więc bez problemu użyjemy jej w aplikacji CRA. W porównaniu do styled-components ma nieco inną składnię – w standardowej wersji styl przypisujemy do parametru className:

const padding = 10px;
const margin = 5px;

const styles = css`
 padding: ${padding};
 margin: ${margin};
 border-radius: 5px;
`

render(
 <div
  className={styles}
 >
  Some content.
 </div>
);

Jeżeli chcemy dopisać np pseudoselektor, używamy składni wklejania selektoru rodzica:

const styles = css`
 padding: ${padding};
 margin: ${margin};
 border-radius: 5px;

 &:hover {
  border-radius: 0;
 }
`

Składnia ta jest bardzo często używana w SCSS do zagnieżdżania selektorów bądź do uproszczonego zapisu klas w metodologii BEM.

Emotion-core dla Reacta

By móc lepiej wykorzystać Emotion w React, możemy zainstalować bibliotekę emotion-core dedykowaną dla Reacta:

npm i @emotion/core

Niestety, paczka ta nie zadziała z automatu z aplikacją CRA i trzeba będzie zrobić eject by móc zmodyfikować konfigurację – zyskamy jednak wsparcie dla Server-Side Renderingu.

Składnia nieco różni się od wersji głównej – zamiast do className przypisujemy do atrybutu css:

const padding = 10px;
const margin = 5px;

const styles = css`
 padding: ${padding};
 margin: ${margin};
 border-radius: 5px;
`

return (
 <div
  css={styles}
 >
  Some content.
 </div>
);

Do parametru css możemy przekazywać tablicę, co pozwala nam łatwo komponować style i zachować porządek w stylowaniu:

const padding = 10px;
const margin = 5px;

const base = css`
 padding: ${padding};
 margin: ${margin};
 border-radius: 5px;
 background: green;
`;

const normal = css`
 background: white;
 color: black;
`;

const dark = css`
 background: black;
 color: white;
`

return (
 <div
  css={[styles, darkMode? dark : white;]}
 >
  Some content.
 </div>
);

Style nadawane są w kolejności ich użycia, ostatni nadpisuje poprzednie – co w powyższym przykładzie oznacza, że początkowa deklaracja background: green zostanie nadpisana którąś z deklaracji występujących później.

Przekazywanie parametrów jako obiekt

Zamiast template string możemy do parametru css przekazać obiekt. Pod kilkoma względami może być to lepsze rozwiązanie niż template string:

 1. Nie ma potrzeby importować funkcji css
 2. Używamy składni camelCase zamiast snake-case, np backgroundColor zamiast background-color – dzięki temu zachowujemy spójność z czystym JS, w którym do stylu elementu odnosimy się poprzez camelCase: element.style.backgroundColor = 'white';

Przykład – pogrubione kody są równoważne:

const padding = 10px;
const margin = 5px;

const styles = css`
 padding: ${padding};
 margin: ${margin};
 border-radius: 5px;
`

const styles = {
 padding,
 margin,
 borderRadius: '5px'
}

return (
 <div
  css={styles}
 >
  Some content.
 </div>
);

Używając obiektów możemy również stosować np pseudoselektory zagnieżdżając kolejny obiekt – wtedy jednak należy nazwę klucza ująć w znaki cudzysłowu:

const styles = {
 padding,
 margin,
 borderRadius: '5px'
 '&:hover': {
  borderRadius: 0
 }
}

Emotion theme (skórki)

Podobnie jak styled-components, emotion umożliwia tworzenie skórek. Należy zainstalować paczkę emotion-theming:

npm install -S emotion-theming

Następnie trzeba użyć ThemeProvider do dostarczenia skórki do naszej aplikacji. Skórka może być jednym ze sposobów implementacji przełączania pomiędzy trybem jasnym i ciemnym:

const Button = (props) => {
 return (
  <button
   css={theme => {
    return {
     color: theme.textColor,
     backgroundColor: theme.backgroundColor,
    };
   }}
  >
   {props.children}
  </button>
 )
}

const lightTheme = {
  backgroundColor: 'white';
  textColor: 'black';
}

const darkTheme = {
  backgroundColor: 'black';
  textColor: 'white';
}
...

// funkcja setTheme może być podpięta np do przycisku
const [theme, setTheme] = useState('light'); 

<ThemeProvider theme={ theme === 'light'? lightTheme : darkTheme}>
  <Button>Save</Button
</ThemeProvider> 

Theming jest dostępny tylko jeżeli użyjemy wersji Reactowej, @emotion/core

Emotion-styled

Choć osobiście składnię Emotion uważam za czytelniejszą niż składnię styled-components, dla uważających inaczej jest możliwość zainstalowania paczki emotion-styled i pisania kodu w API podobnym do styled-components:

npm i @emotion/styled

Przykładowy kod mógłby wyglądać tak:

const padding = 10px;
const margin = 5px;

const StyledDiv = styled.div`
 padding: ${padding};
 margin: ${margin};
 border-radius: 5px;
`

return (
  <StyledDiv>
  Some content.
 </StyledDiv>
);

Ciekawostka o Emotion

Emotion została oficjalnym następcą biblioteki Glamorous – zaimplementowany został nawet skrypt automatyzujący migrację do Emotion.


JSS

Biblioteka JSS jest niezależna od Reacta, style deklarujemy w niej jako obiekt gdzie klucz będzie przypisany do klasy elementu HTML a wartość będzie stylami tej klasy:

jss.setup(preset())
const styles = {
 '@global': {
  body: {
   color: 'green'
  },
  a: {
   textDecoration: 'underline'
  }
 },
 button: {
  backgroundColor: 'black',
  color: 'white',
  fontSize: 12,
  '&:hover': {
   filter: 'brightness(110%)'
  }
 },
 buttonSuccess: {
  extend: 'button',
  backgroundColor: 'green'
 }
}

const { classes } = jss.createStyleSheet(styles).attach()

document.body.innerHTML = `
 <button class="${classes.button}">Regular</button>
 <button class="${classes.buttonSuccess}">Success</button>
` 

JSS posiada dedykowaną paczkę dla Reacta: React-JSS. Zajmiemy się nią, ponieważ podobnie jak w przypadku Emotion paczka ta dodaje sporo nowych możliwości do biblioteki głównej.

React-JSS

React-JSS dodaje kilka ciekawych funkcjonalności:

 1. Możliwość użycia skórek oraz dynamicznej podmiany skórki
 2. Ładowania CSS tylko tego CSS, który jest potrzebny dla wyrenderowanych komponentów
 3. Dodawania/usuwania stylów w momencie renderowania/usuwania komponentu

Podstawy React-JSS

Do utworzenia stylów używamy funkcji createUseStyles, która zwróci nam hooka którego używać będziemy w komponencie. createUseStyles to tzw funkcja wyższego rzędu. Jako parametr bierze obiekt z nazwami klas jako klucze i obiektami jako stylami. Zamiast obiektu, jako styl możemy przekazać funkcję która jako parametr przyjmuje propsy komponentu:

import {createUseStyles} from 'react-jss';

const useStyles = createUseStyles({
 button: {
  color: 'white',
  backgroundColor: 'black',
 },
 text: props => {
  return {
   padding: 10,
   color: props.color,
  }
 }
});


const Button = (props) => {
 const classes = useStyles(props)
 return ( 
  <button className={classes.button}>
   <span className={classes.text}>{props.children}</span>
  </button>
 );
};

<Button>Text</Button>

Skórki w React-JSS

Jak każda szanująca się biblioteka CSS-in-JSS React-JSS daje nam możliwość używania skórek. Wewnątrz komponentów zawierających się w ThemeProvider theme dostępny jest w propsach:

import {createUseStyles, useTheme, ThemeProvider} from 'react-jss';

const theme = {
 borderRadius: 5,
};

const useStyles = createUseStyles({
 button: props => {
  return {
   color: 'white',
   backgroundColor: 'black',
   borderRadius: props.theme.borderRadius
  } 
 },
 text: props => {
  return {
   padding: 10,
   color: props.color,
  }
 }
});

const Button = (props) => {
 const classes = useStyles(props)
 return ( 
  <button className={classes.button}>
   <span className={classes.text}>{children}</span>
  </button>
 );
};

<ThemeProvider theme={theme}><Button>Text</Button></ThemeProvider>

Styled-jsx

Używanie biblioteki styled-jsx znacząco różni się od poprzednich – pisząc w styled-jsx mamy podobne wrażenia jak podczas pisania zwykłego CSS:

const Button = props => {
 return (
  <>
   <p>First element<p>
   <span className={'text'}>Second element</span>
    <style jsx>{
     p {
      color: red;
     }
     .text {
      color: blue;
     }
    `}</style> 
  </>
 );
}

Ten sposób zapisu będzie zaletą dla tych, którzy przywykli do klasycznego sposobu pisania stylów w CSS. Dodatkowo, taki zapis bardzo ułatwia pisanie innych selektorów niż klasy, a takie też są nadal potrzebne.

Style dynamiczne

Ponieważ stylowanie w styled-jsx używa template string, możemy używać dynamicznych wartości z propsów/stanu:

const Button = props => {
 return (
  <>
   <p>First element<p>
   <span className={'text'}>Second element</span>
    <style jsx>{
     p {
      color: red;
      padding: ${props.padding || '5px'}
     }
     .text {
      color: blue;
     }
    `}</style> 
  </>
 );
}

Skórki

Styled-jsx nie oferuje bezpośrednio wsparcia dla skórek i przełączania między nimi, można jednak zasymulować to zachowanie poprzez przekazywanie theme jako propsa:

const Button = props => {
 return (
  <>
   <p>First element<p>
   <span className={'text'}>Second element</span>
    <style jsx>{
     p {
      color: red;
      padding: ${props.theme.padding}
     }
     .text {
      color: blue;
     }
    `}</style> 
  </>
 );
}

Aphrodite

Aphrodite jest biblioteką utworzoną przez twórców Khan Academy, pierwotnie była używana wewnętrznie a potem została upubliczniona. Jej rozmiar to zaledwie 20 kilobajtów przed / 6 kilobajtów po skompresowaniu przez gzip.

Po zainstalowaniu poleceniem npm install --save aphrodite style tworzymy jako obiekty przekazywane do Stylesheet.create(...), gdzie klucze to nazwy klas a wartości to wartości stylów:

import React from 'react';
import { StyleSheet, css } from 'aphrodite'; 

const styles = Stylesheet.create({
 button: {
  color: 'white',
  backgroundColor: 'black',
  ':hover': {
   backgroundColor: 'gray'
  }
 }
});

const Button = props => {
 return (
  <button className={css(styles.button)}>{props.children}</button>
 );
};

<Button>Text</Button>

Aphrodite dostacza możliwość rozszerzania funkcjonalności biblioteki poprzez dopisywanie rozszerzeń – nie wymaga to zmian w konfiguracji projektu itp.

Porównanie popularności bibliotek CSS-in-JS

Do porównania popularności bibliotek użyjemy strony npm-stats, udostępniającą dane dotyczące pobrań biblioteki w danym dniu. Jako dzień sprawdzenia statystyk przyjmiemy 21 lutego 2020 roku.

Porównanie dla paczek styled-components, emotion, jss, styled-jsx, aphrodite

Najpierw porównanie dla paczek bazowych, pamiętając o tym że Emotion dostarcza również paczkę @emotion/core a JSS paczkę React-JSS:

https://npm-stat.com/charts.html?package=styled-components&package=emotion&package=jss&package=styled-jsx&package=aphrodite&from=2020-02-22&to=2020-02-22:

Porównanie: styled-components, emotion, jss, styled-jsx, aphrodite

Wyraźnie widać że styled-components (prawie 57 tysięcy pobrać) i JSS (prawie 49,5 tysiąca pobrań) mają dość wyraźną przewagę nad resztą stawki – kolejne Emotion ma dwa razy słabszy wynik – niewiele ponad 24 tysiące pobrań.

Porównanie dla paczek styled-components, @emotion/core, react-jss, styled-jsx, aphrodite

https://npm-stat.com/charts.html?package=styled-components&package=%40emotion%2Fcore&package=react-jss&package=styled-jsx&package=aphrodite&from=2020-02-22&to=2020-02-22:

Porównanie: styled-components, @emotion/core, react-jss, styled-jsx, aphrodite

Przy takim układzie wynik Emotion wygląda nieporównywalnie lepiej.

Podsumowanie

Przez spory okres czasu, gdy nie interesowałem się tematem CSS-in-JS, myślałem że styled-components to jedyna opcja. Okazało się, że bibliotek jest wiele – tak jak wiele jest podejść. Wg mnie najlepiej wygląda Emotion – najczytelniejsza składnia i duża popularność – ale zdania mogą być różne. Pod adresem https://www.cssinjsplayground.com/ można sprawdzić jeszcze dodatkowe biblioteki CSS-in-JS.